سرور مجازی پارس آنلاین و آساتیک

سرور مجازی ایران پلن 1

RAM = 1024
CPU = 1 Core
SSD = 30 GB
Traffic = Unlimited
Location = Asiatech or Pars Online

سرور مجازی ایران پلن 2

RAM = 2048
CPU = 2 Core
SSD = 50 GB
Traffic = Unlimited
Location = Asiatech or Pars Online

سرور مجازی ایران پلن 3

RAM = 4096
CPU = 2 Core
SSD = 100 GB
Traffic = Unlimited
Location = Asiatech or Pars Online

سرور مجازی ایران پلن 4

RAM = 8192
CPU = 4 Core
SSD = 150 GB
Traffic = Unlimited
Location = Asiatech or Pars Online